Radno vreme vozača. Rapored vremena vozača. Taho listići. Preuzimanje sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica. Izveštaj o prekršajima.

Pobierz demo

Preuzmite softver demos.

Nadogradnja

Tachospeed update 3.09 (24.01.2022)

List of changes:

 1. Uveli smo novi modul za uvoz digitalnih datoteka – od verzije 3.06 importovanje digitalnih datoteka se vrši u dva koraka. U prvom koraku se analiziraju datoteke sa proverom njihove strukture digitalnog potpisa. U drugom koraku se podaci uvoze (importuju) i skladište u bazu podataka programa.
 2. Glavne prednosti novog modula za uvoz:
  • Ubrzava se uvoz velikog broja datoteka;
  • Skladištenje vozila sa eventualnim izostavljanjem za svaku datoteku pojedinačno i za istog vozača;
  • Sve važne informacije su vidljive u jednom prozoru;
  • Zbirni pregled prekršaja vozača kao i potencijalne manipulacije na vozilu.
 3. Uveden je novi način uređivanja aktivnosti.
  1. Novo uređivanje aktivnosti je kreirano u okviru dnevnog pregleda kalendara;
  2. Korisnik ima mogućnost unosa aktivnosti za dane za koje nisu zapisane aktivnosti putem drugih izvora ili za nedodeljene periode i stajanja;
  3. Optimizovan je unos podataka preko starog načina ažuriranja aktivnosti. U novom alatu, koristi se taster „Tab“ i numerički tasteri za unos podataka;
  4. Korisnik ima mogućnost kopiranja aktivnosti unetih za 1 dan i upisati ih za širi vremenski opseg sa opcijom izostavljanja plaćenih dana ili dana sa nekim drugim zapisanim aktivnostima;
 4. Izmenili smo funkcionalnost pregleda kalendara – funkcijske strelice su podešene za izabrani pregled. U slučaju godine, korisnik može promeniti pregled po godini ili od početka ili kraja opsega podataka. Analogno rešenje se koristi i u ostalim pregledima kalendara;
  Optimizovane su tačke GNSS na izveštaju sa mapom.
 5. U dnevnom pregledu kalendara omogućene su boje za aktivnosti zavisno od vrste i izvora podataka;
 6. Vratili smo prikaz skraćenice država na izveštajima;
 7. Izradili smo izveštaj sa mapom za slučaj negativnih vrednosti koordinata;
 8. Optimizovali smo multi verziju za generisanje zbirnih izveštaja;
 9. Konflikt podataka – Izmenili smo pretragu i pregled konflikta podataka pri zapisu u bazu podataka. Kada korisnik spoji podatke vozača koje program smatra konfliktnim, sledeći uvoz neće ponovo pokazivati konflikt podataka i neće kreirati vozača sa oznakom *;
 10. Poruka o završenom uvozu datoteke – dodali smo poruku o izvršenom uvozu digitalnih datoteka;
 11. Dodali smo u modul za uvoz mogućnost uvoza Ruskih digitalnih datoteka sa vozačkih kartica;
 12. Baza podataka – ozapočeli smo rad na izmeni komponenti baze podataka kao na ažuriranju baze na najnoviju verziju;


Tachospeed update 3.09 (24.01.2022 r.)

Changes:

 1. Uveli smo novi modul za uvoz digitalnih datoteka – od verzije 3.06 importovanje digitalnih datoteka se vrši u dva koraka. U prvom koraku se analiziraju datoteke sa proverom njihove strukture digitalnog potpisa. U drugom koraku se podaci uvoze (importuju) i skladište u bazu podataka programa.

 2. Glavne prednosti novog modula za uvoz:

  • Ubrzava se uvoz velikog broja datoteka;

  • Skladištenje vozila sa eventualnim izostavljanjem za svaku datoteku pojedinačno i za istog vozača;

  • Sve važne informacije su vidljive u jednom prozoru;

  • Zbirni pregled prekršaja vozača kao i potencijalne manipulacije na vozilu.

 3. Uveden je novi način uređivanja aktivnosti.

  • Novo uređivanje aktivnosti je kreirano u okviru dnevnog pregleda kalendara;

  • Korisnik ima mogućnost unosa aktivnosti za dane za koje nisu zapisane aktivnosti putem drugih izvora ili za nedodeljene periode i stajanja;

  • Optimizovan je unos podataka preko starog načina ažuriranja aktivnosti. U novom alatu, koristi se taster „Tab“ i numerički tasteri za unos podataka;

  • Korisnik ima mogućnost kopiranja aktivnosti unetih za 1 dan i upisati ih za širi vremenski opseg sa opcijom izostavljanja plaćenih dana ili dana sa nekim drugim zapisanim aktivnostima;

 4. Izmenili smo funkcionalnost pregleda kalendara – funkcijske strelice su podešene za izabrani pregled. U slučaju godine, korisnik može promeniti pregled po godini ili od početka ili kraja opsega podataka. Analogno rešenje se koristi i u ostalim pregledima kalendara;

  Optimizovane su tačke GNSS na izveštaju sa mapom.

 5. U dnevnom pregledu kalendara omogućene su boje za aktivnosti zavisno od vrste i izvora podataka;

 6. Vratili smo prikaz skraćenice država na izveštajima;

 7. Izradili smo izveštaj sa mapom za slučaj negativnih vrednosti koordinata;

 8. Optimizovali smo multi verziju za generisanje zbirnih izveštaja;

 9. Konflikt podataka – Izmenili smo pretragu i pregled konflikta podataka pri zapisu u bazu podataka. Kada korisnik spoji podatke vozača koje program smatra konfliktnim, sledeći uvoz neće ponovo pokazivati konflikt podataka i neće kreirati vozača sa oznakom *;

 10. Poruka o završenom uvozu datoteke – dodali smo poruku o izvršenom uvozu digitalnih datoteka;

 11. Dodali smo u modul za uvoz mogućnost uvoza Ruskih digitalnih datoteka sa vozačkih kartica;

 12. Baza podataka –  ozapočeli smo rad na izmeni komponenti baze podataka kao  na ažuriranju baze na najnoviju verziju;


Tachospeed update 2.93.1 HOTFIX (08.08.2019 r.)

Changes:

 • Digital signature verification has been improved;
 • The method of verification of activity ranges in digital files has been changed;
 • Optimization of selector-error recognition has been implemented;
 • Database integrity checking tool has been restored.

Tachospeed 2.93 (23.07.2019 r.)

Nova funkcionalnost:

 • Podrška inteligentnim tahografima- čitanje i analiza podataka i verifikacija fajlova za nove sertifikate;
 • Nova brzina grafika za S fajlove (4Hz);
 • Modul za manipulacija i prekršaje – modul omogućava verifikaciju potencijalnih manipulacija i prekršaja direktno nakon uvoza digitalnog fajla:
  • for a file from the driver card – infringement analysis for a range of 29 days back available directly after importing the file, the possibility to generate an inspection report directly from the file import summary window;
  • for a tachograph file – a wide catalog of potential manipulations available directly after importing the tachograph file, the possibility of directly generating a report allowing to verify the indicated manipulation.
 • Nove opcije kontrolišu vidljivost prozora kod ubacivanja fajla – nova opcija omogućava da se onemogući vidljivost svih uređivanih prozora  i inicijalni i sumarni prozor ubačenog digitalnog fajla;
 • Izveštaj  o reputaciji sa procenom rizika – mogućnost verifikacije broja prekršaja i mogućnosti kontrole u kompaniji;
 • Novi izveštaj „Izveštaj o sprovedenim kontrolama“ – dozvoljava da se dobije informacija o sprovedenim kontrolama u određenom periodu;
 • Novi izveštaj „izveštaj o logovanju kartica (BETA)“ – dozvoljava verifikaciju logovanja bilo koje kartice u zadatom periodu (uključujući pametne tahografe);
 • Novi instrument za pretragu nedostajućih perioda u u digitalnim podacima;
 • Instrument za pretragu vozača u prozoru za kontrolni izveštaj;
 • Kreirana funkcionalnost za čuvanje izveštaja kao .XML fajlova;
 • Kreirana funkcionalnost koja omogućava čuvanje podataka o brzini u ekstenziji .XLSX;
 • Proširenje fukcionalnosti uređenog vozila i podsetnik;
 • Dodata je mogućnost generisanja izveštaja koji sadrži listu vozača sa najozbiljnijim prekršajima koje su napravili;
 • Ubačena mogućnost ubacivanja fajla direktno iz .ZIP fajla;
 • U ITD kontrolnom izveštaju, postoji mogućnost dobijanja informacije o neispravnim digitalnim potpisima u fajlovima, za koje je izveštaj generisan;
 • Dodata je opcija za otvaranje baze podataka odmah nakon kreiranja iste;
 • Proširenje funkcionalnosti pregleda interaktivnih aktivnosti – sumiranje svih odabranih aktivnosti, podrška za prikazivanje svih dodatnih prekršaja;
 • Dodata je mogućnost generisanja izveštaja koji upoređuje podatke sa kartice vozača i sa tahografa samo za dane sa prekršajima;
 • Proširenje funkcionalnosti uporednog izveštaja za podatke sa taho kartice i tahografa- analiza podataka za vozila za koje nema podataka na tahografu;
 • Optimizacija prezentacije sa podacima o brzini za S fajlove;
 • Proširenje funkcionalnosti u izveštaju o brzini sa mogućnosti određivanja maksimalne brzine na zadatoj tački i prosečne brzine za zadatu udaljenost;
 • Dodata je mogućnost otvaranja lokacije fajla za selektovanu bazu podataka iz prozora sa prikazanim bazama podataka;
 • Proširenje baze podataka po novim uslovima;
 • Ubačeno je  polje koje sadrži informaciju o zemlji izdavanja kartice vozača unutar odeljka za vozača;
 • Novo skladište digitalnih fajlova;
 • Optimizacija digitalnog prikaza zasnovana na rezoluciji ekrana – digitalni prikaz se automatski prilagođava rezoluciji ekrana;
 • Proširenje funkcionalnosti skladišta digitalnih fajlova sa mogućnosti brisanja odabranih grupa fajlova;
 • Oprimizacija analiza o prekršajima u pogledu uočavanja nedostataka unosa podataka o zemlji, označavanje  iz podataka i prekršaja onih koji se odnose na neispravnu upotrebu kartica vozača;
 • Uvod u nova ažuriranja programa;
 • Optimizacija performansi programa;
 • Ažuriranje kazni za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Tachospeed 2.86.1 (04.09.2018 r.)

New functionalities:

 • Extending the Driver editor functionality;
 • Speed up the import of digital files;
 • New Main program options (one option window for all program modules):
 • Ability to apply multiple option schemes for one database;
 • Ability to export an option template to a file.xMl;
 • Ability to import an option template from a file.xMl;
 • Unify options for reports.
 • Changing the default options for certificate 561;
 • Add the option to restore default options only for the selected view;
 • Extension of the Tachograph calibration report with motion sensor data;
 • Streamline reminder functionality;
 • Add a notification about the expiry dates of employment contracts ;
 • Extending the functionality of the RMK editor to display country abbreviations;
 • Improving the functionality of the option tree – the visibility of individual branches according to their license;
 • Expand the functionality of the business editor;
 • Extension of the mechanism of import of digital files with the possibility of adding a company during the import of a file from the vehicle;
 • Add hints to the buttons that support the option schemes;
 • Creation under the installer file info. XML containing information about the type of software version you have;
 • Amendments to the Russian Taryfikatorze in connection with the amendment to Regulation No 15.

Tachospeed 2.82 (20.11.2017 r.)

Tachospeed 2.80 (28.09.2017 r.)

Tachospeed 2.79 (31.08.2017 r.)

Nova funkcionalnost:

 • Ubacivanje upita pre zatvaranja programa

Analogni modul:

Stari analogni modul:

 • Unapređenje vidljivosti izveštaja, dodati komentari tokom pregledanja grafikona.

Ostala unapređenja:

 • Uvedena nova komponenta na listu izveštaja

Strane države:

 • Ubačen sedmični izveštaj o radnom vremenu za Srbiju

Tachospeed 2.78 (26.07.2017 r.)

Nova funkcionalnost:

 • Dodana je mogućnost generisanja potvrde o poslovanju 561/2006 ili AETR na tri jezika

Digitalni modul:

 • Uvedena je optimalizacija preuzimanja digitalnih fajlova
 • Unapređeno je prikazivanje kalendara
 • Došlo je do proširivanja interaktivnog pregleda aktivnosti za simbole država

Analogni modul:
Novi modul taholistića:

 • Dodana je opcija podržavanja trajekta u analizi
 • Povećana je spojivost analognih modula
 • Uvedena je optimalizacija listova u arhivi
 • Druga poboljšanja koja popravljaju funkcionalnost modula NMT

Stari modul taholistića:

 • Došlo je do optimalizacije procesa obračunavanja kilometara u arhivi
 • Poboljšana je vidljivost podataka iz checkbox-ova u izveštaju o napomenama iz taholistića

Druga poboljšanja:

 • Povećana je produktivnost drveta izveštaja
 • Poboljšana je ergonomija u glavnom izborniku programa
 • Funkcionalnost editora vozača unapređena je za mogućnost uvođenja broja JMBG koji se sastoji od 15 znakova
 • Poboljšano je funkcionisanje editora gradova

Inostranstvo:

 • Dodana je mogućnost analize autobuskih prevoza u Bosni i Hrvatskoj
 • Uvedene su promene u hrvatskim tarifama

Tachospeed 2.77 (11.05.2017 r.)

Nova funkcionalnost:

 • Uveden je izveštaj o nepoznatim periodima rada vozača

Digitalni modul:

 • Vraćena je efikasnot tastera „Očitavanje podataka iz tahografa”
 • Uvedena su dodatna poboljšanja digitalnog modula

Analogni modul:

Novi modul taholistića:

 • Uvedena je mogućnost podržavanja trajekta u analizi
 • Poboljšano je vršenje filtriranja u arhivi NMT
 • Uvedena je optimalizacija zauzimanja memorije RAM za vreme učitavanja grafikona
 • Uveden je pogled taholistića s prstenom za prelazak preko granica
 • Uvedeno je pobošljanje funkcionalnosti checkbox-ova
 • Uvedena je funkcionalnost: „prikaži razlike u kilometrima” i „prikaži razlike u gradovima” u arhivu
 • Rešavanje problema sa ažuriranjem datuma u kontrolnim popisima
 • Bolja kompatibilnost SMT -> NMT
 • Druga poboljšanja koja popravljaju funkcionalnost modula NMT

Stari modul taholistića:

 • Uveden je brži unos velikog broja aktivnosti na grafikonu
 • Bolja funkcionalnost podele aktivnosti na jednominutne
 • Vraćena je uvodna interperacija prekršaja

Druga poboljšanja:

 • Bolji prikaz prozora editora vozača
 • Uvedena je mogućnost generisanja fajla debug iz određene greške
 • Bolje preuzimanje fajlova u velike baze
 • Preizumanje aktivnosti vozača u slučaju nepunog preuzimanja aktivnosti drugog vozača radi dobro
 • Unapređenje opcije osveživanja podsetnika
 • Druga unapređenja koja poboljšavaju efikasnost i olakšavaju rad s programom

Ažuriranja:

 • Obavest da nema tehničke podrške za sistem Windows Vista

Inostranstvo:

 • Novo: ukrainski tarifikator

Tachospeed 2.76.1 HOTFIX (24.01.2017 r.)

Nova funkcionalnost:

 • [Izveštaj ITD]
  • Uvođenje nove procene rizika u skladu sa Uredbom Evropske Komisije 2016/403 od dana 18. marta 2016. g.
  • Uvođenje dnevnog izveštaja o prekršajima u formatu .csv
 • [Obračunavanje rada u Evropskoj Uniji]
  • Uvođenje potvrde o nalogu za Italiju
  • Uvođenje obračunavanja rada u Italiji
  • Uvođenje obračunavanja rada u Austriji
  • Uvođenje obračunavanja dodatnih sastavnih elemenata rada u Francuskoj:
   • Noćni sati
   • Sati: nedelja i praznici
 • [Novi modul taholistića]
  • Analiza efikasnosti radnika prema vremenu uvođenja taholistića
  • Uvođenje skraćenice na tastaturi za unos gradova (“M”)
 • [Transics]

Druga poboljšanja:

 • [Digitalni modul]
  • Dodavanje i brisanje fajlova na spisku spremišta (repozitorija) radi ispravno
 • [Analogni modul]
  • Pravilno sortiranje brojeva na mreži očitavanja
  • [NMT – novi modul taholistića]
   • Poboljšano osvežavanje informacija o kilometrima tokom promena na aktivnostima
   • Prikolice su pravilno prikazivane na kartici podaci i mogu biti pripisane taholistićima
   • Omogućeno je štampanje taholistića u arhivu taholistića
 • [Editor vozača]
  • Omogućena je promena za veći broj vozača, izvan firme, takođe državljanstvo i pravo na rad.
 • [Drugo]
  • Izveštaji generisani neposredno u PDF (potvrde o nalogu, kontrolni izveštaj engleski i bosanski) sadrže znakove izvan standardne latinice i drugih pisama
  • Redak problem sa dupliranjem izveštaja na drvetu izveštaja je uklonjen
  • Druga sitna poboljšanja koja olakšavaju rad sa programom

Uputstvo:

 • Uputstvo za uvođenje Potvrda o nalogu za Italiju
 • Ažuriranje podataka u uputstvu za radno vreme izvan državnih granica (Rad u Evropskoj Uniji)

2.76.1.26 HOTFIX

Lista promena:

Promene i poboljšanja vezana za SMT (stari modul taholistića):

 • Ubrzan rad edicije taholistića (uvođenje taholistića u program) između ostalog:
 • dodavanje aktivnosti
 • dodavanje distanci (razdaljina)
 • Poboljšano deljenje 2-minutnih aktivnosti u editoru
 • Korekcija zapisivanja promena na taholistićima u arhivi (pregled grafikona)
 • Poboljšano očitavanje informacije o mestima iz taholistića u modulu službeni put (delegacija) i evidencija

Tachospeed 2.75 (02.12.2016 r.)

Nova funkcionalnost:

 • [Izveštaji]
  • Dodavanje opcija sa automatskim čišćenjem drveta izveštaja u prozoru Izveštaja (opcija: Podešavanja/Izveštaji)
  • Štampanje svih izveštaja generisanih u određenom danu
 • [Generisani izveštaji] Dodavanje do informacija o generisanim izveštajima informacija o kumulisanim izveštajima: kontrolnom izveštaju/izveštaju o prekršajima
 • [Obračunavanje Francuska] Uvedena su dodatna polja za editora vozača i preduzeća koja omogućavaju dopunjavanje svih informacija neophodnih za popunjavanje dokumenta CERFA 15553*01
 • [Podsetnik] Dodavanje termina izdavanja potvrde o nalogu za Francusku
 • [Preuzimanje podataka] Preuzimanje aktivnosti iz fajlova XLS sistema GPS ComboClient3 i SaveStore
 • [Novi modul taholistića]
  • Dodavanje poluprečnika očitavanja aktivnosti
  • Automatsko popunjavanje kartice PODACI tokom postavljanja taholistića (odnosi se na reg. broj i duljinu pređenog puta (pređenu kilometražu)
  • Uvedena je mogućnost dodavanja nekoliko aktivnosti pomoću pridržavanja tastera CTRL
 • [Digitalni pogled] Vraćena je mogućnost štampanja kalendara
 • [Evidencija] Uvedena je mogućnost numerisanja svih strana u evidencionom izveštaju ili isključivanja numerisanja strana
 • [Inostranstvo]
  • [Policijski modul] Uvođenje policijskog modula za Bosnu i Hercegovinu
  • [Policijski modul] Uvođenje policijskog modula za Englesku
  • [Rusija] Uvođenje postupka provere digitalnog potpisa za fajlove iz vozila (SKZI)

Druga poboljšanja:

 • [Aktivacija] Novi aktivacioni modul – rukovanje malim slovima aktivacionog koda
 • [Delegacije] Poboljšana je čitljivost prozora na niskim rezolucijama
 • [Digitalno preuzimanje] Preuzimanje datuma rođenja iz fajla vozača
 • [Obračunavanje rada EZ] Obračunavanje amplitude: između dnevnih odmora sa isključenjem perioda izlaska iz Francuske među njima.
 • [Evidencija] Edicija DE, NO, FR – poboljšan je rad tastera „Zapiši“
 • [SMT]
  • Poboljšani su: unos, očitavanje i analiza distanci (razdaljina)
  • Prošireno je delovanje opcije „Vrati zadnju operaciju“
 • [NMT]
  • Uvedena je mogućnost očitavanja taholistića sa duplexom
  • Poboljšana je edicija taholistića u Taholistići\Prikaz
  • Tokom preuzimanja taholistića iz fajla prikazivan je prvi taholistić sa spiska
  • Poboljšani su: unos, očitavanje i analiza distanci (razdaljina)
  • Poboljšan je rad tastera „Promeni” kraj gradova u Taholistići\Prikaz
  • Poboljšano je sumiranje sati na taholistićima
  • Poboljšano je prikazivanje vremena na tabeli Očitavanje
  • Poboljšano je osvežavanje pogleda u ediciji taholistića
  • Poboljšano je memorisanje gradova
  • Podešavanje datuma postavljanja taholistića
  • Poboljšan je rad vezan za opciju „Vrati prethodnu operaciju”
  • Zablokirano je kumulisanje aktivnosti na taholistićima
  • Poboljšano je sumiranje i prikazivanje informacija o kilometrima na taholistićima
  • Uvedena je mogućnost izostavljanja taholistića ukoliko nije pronađena sredina
  • Poboljšani su: očitavanja i analiza tokom promene kazaljke 12 sati i kazaljke koja određuje momenat postavljanja
  • Poboljšana je edicija nakon promene vozača na zapisanom taholistiću
  • Uvedena je mogućnost uklanjanja taholistića u Taholistići\Prikaz
 • [Inostranstvo]
  • Rusija: Poboljšavanje očitavanja informacija o lokalnom vremenu
  • Belorusija: Poboljšavanje podsećavanja na očitavanje tahografa svakih 28 dana

Tachospeed 2.74 (16.09.2016 r.)

Nova funkcionalnost:

 • [Obračunavanje Francuska] Dodavanje svih informacija neophodnih za obračunavanje radnog vremena vozača dugih distanci u Francuskoj
  • obračunavanje amplitude prema podešavanjima određenog korisnika
  • obračunavanje radnih i prekovremenih sati koji proističu iz francuskih propisa prema izboru korisnika
   • paušalno – nedeljno
   • mesečno
   • u zavisnosti od poljskog obračunskog perioda
 • [Obračunavanje Francuska] Uvedene su potvrde o nalogu za Francusku, potvrda 15553-01 automatski se ispunjava osnovnim informacijama o preduzeću i radniku
 • [Digitalni modul] Kumulativno preuzimanje digitalnih fajlova (verzija beta)
  • kumulativan prikaz statusa preuzimanih fajlova
  • prikaz informacija o fajlovima prema vozaču i vozilu
  • ingerencija korisnika je neophodna jedino u momentu dodavanja vozila/vozača u bazu pre početka glavnog preuzimanja podataka
  • kumulativno sumiranje celog preuzimanja
 • [Kontrolni modul] Protokol za englesku inspekciju u engleskoj verziji RMK
 • [Evidencija] Uvedena je opcija „kraj vremena obračunavanja (u naredna 24 sata)“ koja omogućava presecanje obračunskog perioda
 • [Delegacija] Uvedena je opcija koja isključuje analizu noćnih odmora u Poljskoj
 • [Podsetnik] Mogućnost štampanja isključivo aktivnog prozora sa podsetnicima

Druga poboljšanja:

 • [Podsetnik] Pravilno prikazuje informacije o podsetnicima nezavisno od menjanih baza
 • [Podsetnik] Podsećanje na termin očitavanja tahografa pravilno je podešavano na 90 dana
 • [Obračunavanje Države] Ujednačeno je proračunavanje radnog vremena u državama nezavisno od sačuvanih podataka ili automatske analize mesta
 • [Glavne opcije] Opcija otvaranja izveštaja nakon generisanja u pdf-u nakon obeležavanja ne prikazuje pravilno
 • [Izveštaji] Izveštaji za države DE, NO, FR pravilno dodaju informaciju o radniku u naziv izveštaja
 • [Evidencija] Hint evidencije se sakriva nakon prizivanja drugog prozora/aplikacije
 • [SMT] Poboljšan rad na povećanim taholistićima
 • [NMT] Poboljšan rad Novog Modula Taholistića
 • Druga poboljšanja koja popravljaju efikasnost i olakšavaju rad sa programom

Tachospeed 2.73 (01.08.2016 r.)

Opšte promene u programu:

 • Nova verzija izveštaja
 • Hronološki pregled generisanih izvještaja
 • Pregled generisanih izveštaja u glavnom meniju
 • Mogućnost štampanja većeg broja izveštaja
 • Grupno brisanje izveštaja
 • Mogućnost otvaranja više izveštaja
 • Uputstvo za novi prozor izveštaja
 • Dodavanje novog kontekstnog menija koji olakšava rad sa izveštajima

 • Dodani evidencioni filteri za inostranstvo
 • Mogućnost prilagođavanja podešavanja za obračun radnog vremena pojedinačno za svaku državu

rozliczanie-aktywnosci-z-tachografu

 • Uvođenje bosanskog jezika

Tachospeed 2.72 (16.06.2016 r.)

Opšte promene u programu:

 • Novi aktivacioni modul (NOVO)
 • Novi izveštaj o brzini (NOVO)
 • Druge sitne promene koje popravljaju efikasnost i olakšavaju rad sa programom

Policijski modul:

 • Uvedena je mogućnost generisanja priloga u protokol uprkos tome što nema prekršaja na putu (561/AETR)

Digitalni modul:

 • Poboljšan skaling modula na nižim rezolucijama

Analogni modul:

 • Poboljšan rad podešavanja starog modula taholistića

Tachospeed 2.71 (22.03.2016 r.)

Opšte promene u programu:

 • Novi izbornik baze (NOVITET)
 • Novi izgled podsetnika (NOVITET)
 • Novi izgled naslovnog ekrana (NOVITET)
 • Nova linija za izbor opcije u glavnim dijalozima (NOVITET)
 • Uvedena je mogućnost importa podataka o prelasku granica iz servisa Framelogic (NOVITET)
 • Promene tabela u programu (pored ostalog edicije)
 • Promene prikaza opcija programa (glavne opcije, evidencija)
 • Uvedene su naknadne informacije koje se odnose na aktivaciju i probleme sa aktivacijom
 • Ostale manje korekcije za bolji komfort korišćenja programa

Kontrolni modul:

 • Uveden je objedinjen ekran kontrolnih izveštaja za individualne i zbirne izveštaje
 • Uvedena je kontrolna analiza za španska ostrva (NOVITET)
 • Uvedene su slovenske tarife (NOVITET)
 • Uvedene su promene vezane za uvođenje EURA u Litvi u litvanskim tarifama
 • Uvedene su nove srpske tarife i promene vezane za srpske propise

Evidencioni modul:

 • Uveden je obračun radnog vremena u Francuskoj (NOVITET)
 • Uvedena je opcija obračuna evidencije prema vozilima, po firmama za koje su ista predodređena (NOVITET)
 • Prilikom uvođenja aktivnosti u prozoru radnji, u kalendaru pravilno se prikazuju informacije o tim aktivnostima

Digitalni modul:

 • Ispravljeno je čitanje kartica sa univerzalnih čitača
 • Promene u funkcionisanju dijagrama brzine

Analogni modul:

 • Uklonjena je opcija unosa tahografskih listića kod parkiranja za listiće koji se odnose na nekoliko dana
 • Modifikacije u funkcionisanju verzije beta Novog Modula Tahografskih listića
 • Novi modul skeniranja (NOVITET)

Modul dnevnica na službenom putovanju:

 • Uvedena je mogućnost obračuna službenih putovanja u inostranstvo paušalno
 • Uvedena je korekcija obračuna službenih putovanja koja traju tačno 1 dan i 8 časova.
 • Novi iznosi dnevnica na službenom putovanju koji važe od 01.03.2016.g.