САДРЖАЈ:

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 2. ОСНОВЕ ЗА ОБРАДУ
 3. СВРХА, ОСНОВА И ТРАЈАЊЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У ВЕБ схопу
 4. ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА У ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦИ
 5. ПРОФИЛИРАЊЕ ВЕБСХОП
 6. ПРАВА СУБЈЕКТА ПОДАТАКА
 7. КОЛАЧИЋИ У ВЕБ СХОП-у И АНАЛИТИЦИ
 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 9. ОБРАЗАЦ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ САГЛАСНОСТИ

§ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

  1. Ова политика приватности Интернет продавнице је само у информативне сврхе, што значи да не представља извор обавеза за Примаоце услуга или Купце Онлине продавнице. Политика приватности првенствено садржи правила која се односе на Администраторову обраду личних података у Интернет продавници, укључујући основе, сврхе и трајање обраде личних података и права субјеката података, као и информације о коришћењу колачића и аналитичких алата у Онлине продавница.
  2. Администратор личних података прикупљених путем Интернет продавнице је ИНФОЛАБ, НАРЛОЦХ, СП ОŁ КА З ОГРАНИЦЗОН А ОДПОВИЕДЗИАЛНО С ЦИ А са седиштем у Тицхи (регистрована канцеларија и адреса за доставу: ул. Естетицзна 4, 43-100 Тицхи) ; уписан у Регистар предузетника Државног судског регистра под КРС број 0000759058; регистарски суд у коме се чува документација предузећа: Окружни суд Катовице-Всцх о д у Катовицама, ВИИИ Привредно одељење Државног судског регистра; основни капитал од: 1.634.300,00 ПЛН, НИП 6462914275, РЕГОН 241941167, адреса е-поште: биуро@тацхоспеед.пл, број телефона: 32 70 70 400 и број факса: 32 750 – „администратор“ се односи на “ 50 “ истовремено Пружалац услуга Интернет продавнице и Продавац.
  3. Личне податке у Интернет продавници Администратор обрађује у складу са важећим законским одредбама, а посебно у складу са Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити физичких лица у у вези са обрадом личних података и о слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЦ (Општа уредба о заштити података) – у даљем тексту „ РОДО “ или „ РОДО Регулатива “. Званични текст Уредбе РОДО: хттп: //еур-лек.еуропа.еу/легал-цонтент/ПЛ/ТКСТ/?ури=ЦЕЛЕКС%3А32016Р0679
  4. Коришћење Интернет продавнице, укључујући и куповину, је добровољно. Слично томе, повезано пружање личних података од стране Купца или Клијента користећи Интернет продавницу је добровољно, уз два изузетка: (1) закључивање уговора са Администратором – непружање, у случајевима и у обиму који је назначен на веб страници Интернет продавнице и у Правилнику о Интернет продавници и овој политици приватности лични подаци неопходни за закључење и извршење Уговора о продаји или уговора о пружању Електронских услуга са Администратором резултирају немогућношћу закључивања таквог уговора. . Давање личних података у таквом случају је уговорна обавеза и уколико носилац података жели да закључи дати уговор са Администратором, дужан је да обезбеди тражене податке. Сваки пут када је обим података потребних за закључивање уговора претходно наведен на сајту Интернет продавнице и у Условима Интернет продавнице; (2) законске обавезе Администратора – давање личних података је законски захтев који произилази из опште примењивих закона који намећу обавезу обраде личних података Администратору (нпр. обрада података у пореске или рачуноводствене сврхе), а непружање таквих података ће онемогућавају Администратору испуњавање тих обавеза.
  5. Руковалац ће посебно водити рачуна о заштити интереса лица чије личне податке обрађује, а посебно ће бити одговоран и осигурати да се подаци које прикупља: (1) обрађују на законит начин; (2) прикупљени за одређене, легитимне сврхе и не подвргнути даљој обради која је некомпатибилна са тим сврхама; (3) суштински тачне и адекватне у односу на сврхе за које се обрађују; (4) чувају у облику који дозвољава идентификацију субјеката података не дуже него што је потребно за постизање сврхе обраде; и (5) обрађене на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност личних података, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде и од случајног губитка, уништења или оштећења, уз помоћ одговарајућих техничких или организационих мера.
  6. Имајући у виду природу, обим, контекст и сврху обраде и ризик од кршења права или слобода физичких лица различите вероватноће и озбиљности, Руковалац ће применити одговарајуће техничке и организационе мере како би обезбедио да се обрада одвија у у складу са овом Уредбом и да то може да докаже. Ове мере ће се прегледати и ажурирати по потреби. Администратор ће применити техничке мере за спречавање прибављања и измене од стране неовлашћених лица личних података који се преносе електронским путем.
  7. Све речи, фразе и акроними који се појављују у овој политици приватности и почињу великим словом (нпр. Продавац , Интернет продавница , Електронска услуга ) ће се разумети у складу са њиховом дефиницијом садржаном у Правилима и прописима Интернет продавнице доступним на страницама онлајн продавница.

§ 2. ОСНОВЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА

  1. Руковалац има право да обрађује личне податке ако иу мери у којој је испуњен један или више од следећих услова: (1) субјект података је дао сагласност за обраду његових или њених личних података за једну или прецизније сврхе; (2) обрада је неопходна за извршење уговора у коме је субјект података страна или за предузимање корака на захтев субјекта података пре склапања уговора; (3) обрада је неопходна за усаглашеност са законском обавезом која је на контролору; или (4) је обрада неопходна у сврхе легитимних интереса које води Руковалац или трећа страна, осим када су ти интереси надјачани интересима или основним правима и слободама субјекта података који захтевају заштиту личних података, у посебно када је субјект података дете.
  2. Обрада личних података од стране Руковаоца захтева у сваком случају постојање најмање једног од основа наведених у тач. 2.1 Политике приватности. Конкретни разлози за Администраторову обраду личних података Прималаца услуга и купаца Интернет продавнице наведени су у следећем одељку политике приватности – са освртом на дату сврху обраде личних података од стране Администратора.

§ 3. СВРХА, ОСНОВ И ТРАЈАЊЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦИ

  1. У сваком случају, сврха, основа и период и примаоци личних података које обрађује Администратор произилазе из активности које је предузео одговарајући Купац или Клијент у Интернет продавници или од стране Администратора. На пример, ако Купац одлучи да изврши куповину преко Интернет продавнице и уместо курирске доставе изабере лично преузимање купљеног Производа, његови лични подаци ће се обрађивати у сврху извршења закљученог Уговора о продаји, али више неће бити бити стављен на располагање превознику који врши испоруку у име Администратора.
  2. Администратор може да обрађује личне податке у оквиру Интернет продавнице у следеће сврхе, на основу и за периоде наведене у табели испод:

Сврха обраде података

Правни основ за обраду података

Период чувања података

Закључивање купопродајног уговора или уговора за пружање електронске услуге или предузимање радњи на захтев субјекта података пре склапања горе наведених уговора

Члан 6(1)(б) РОДО Уредбе (извршење уговора) – обрада је неопходна за извршење уговора у којем је субјект података страна или за предузимање корака на захтев носиоца података пре склапања уговор

Подаци ће се чувати онолико времена колико је потребно за извршење, раскид или на други начин престанак важења закљученог Уговора о продаји или Уговора о електронској услузи.

Директни маркетинг

Члан 6(1)(ф) РОДО Уредбе (легитимни интерес Администратора) – обрада је неопходна за сврхе легитимних интереса Администратора – која се састоји од старања о интересима и добром имиџу Администратора, његове Интернет продавнице и са циљем продаје производа

Подаци се чувају за период постојања легитимног интереса који води Администратор, али не дуже од периода застаревања потраживања Администратора према субјекту података по основу пословања Администратора. Рок застарелости утврђује се одредбама закона, посебно Грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем делатности је три године, а за уговор о продаји две године).

Руковалац не може да обрађује податке у сврхе директног маркетинга у случају ефективног приговора на овај ефекат од стране субјекта података.

Маркетинг

Члан 6(1)(а) РОДО Уредбе (сагласност) – субјект података је дао сагласност за обраду његових/њених личних података у маркетиншке сврхе од стране контролора

Подаци се чувају док носилац података не повуче своју сагласност за даљу обраду у ову сврху.

Изражавање мишљења купца о закљученом Уговору о продаји

Члан 6(1)(а) РОДО Уредбе – субјект података је дао своју сагласност за обраду његових или њених личних података у сврху изражавања мишљења

Подаци се чувају док носилац података не повуче своју сагласност за даљу обраду у ову сврху.

Књиговодство

Члан 6(1)(ц) РОДО Уредбе у вези са чланом 74(2) Закона о рачуноводству, односно од 30. јануара 2018. (Зборник закона из 2018. године, тачка 395) – обрада је неопходна за испуњење законска обавеза на Администратору

Подаци се чувају у периоду који је прописан законом који налаже администратору да води рачуне (5 година, рачунајући од почетка године која следи након финансијске године на коју се подаци односе).

Утврђивање, потврђивање или одбрана потраживања које Администратор може да тврди или који се могу уложити против Администратора

Члан 6(1)(ф) РОДО Уредбе (легитимни интерес Администратора) – обрада је неопходна за сврхе легитимних интереса Администратора – која се састоји од утврђивања, потврђивања или одбране потраживања које Администратор може покренути или који се могу покренути против Администратора

Подаци се чувају за период постојања легитимног интереса који води Администратор, али не дуже од периода застарелости потраживања која се могу покренути против Администратора (основни рок застарелости потраживања према Администратору је шест година). ).

Коришћење веб странице Интернет продавнице и обезбеђивање њеног исправног функционисања

Члан 6(1)(ф) РОДО Уредбе (легитимни интерес Администратора) – обрада је неопходна за сврхе легитимних интереса Администратора – која се састоји од рада и одржавања веб странице Интернет продавнице

Подаци се чувају за период постојања легитимног интереса који води Администратор, али не дуже од периода застаревања потраживања Администратора према субјекту података по основу пословања Администратора. Рок застарелости утврђује се одредбама закона, посебно Грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са пословањем је три године, а за уговор о продаји две године).

Вођење статистике и анализа саобраћаја у Интернет продавници

Члан 6(1)(ф) РОДО Уредбе (легитимни интерес Администратора) – обрада је неопходна у сврхе које проистичу из легитимних интереса Администратора – састоји се од вођења статистике и анализе промета на Интернет продавници у циљу побољшања функционисање Интернет продавнице и повећање продаје производа

Подаци се чувају за период постојања легитимног интереса који води Администратор, али не дуже од периода застаревања потраживања Администратора према субјекту података по основу пословања Администратора. Рок застарелости утврђује се одредбама закона, посебно Грађанског законика (основни рок застарелости потраживања у вези са обављањем делатности је три године, а за уговор о продаји две године).

§ 4. ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА У ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦИ

  1. За правилно функционисање Интернет продавнице, укључујући и извршавање закључених Уговора о продаји, неопходно је да Администратор користи услуге екстерних субјеката (као што су провајдер софтвера, курир или процесор плаћања). Администратор ће користити само услуге оних процесора који дају довољне гаранције за спровођење одговарајућих техничких и организационих мера како би обрада испунила захтеве РОДО Уредбе и заштитила права субјеката података.
  2. Личне податке Руковалац може пренети у трећу земљу, у ком случају ће Руковалац обезбедити да се то уради у односу на земљу која обезбеђује адекватан ниво заштите – у складу са РОДО Уредбом, ау случају других земљама да ће се пренос одвијати на основу стандардних клаузула о заштити података. Руковалац ће осигурати да субјект података може да добије копију својих података. Руковалац ће пренети прикупљене личне податке само ако иу мери у којој је то неопходно за испуњење специфичне сврхе обраде у складу са овом политиком приватности.
  3. Пренос података од стране Администратора се не дешава у сваком случају и не свим примаоцима или категоријама прималаца назначеним у политици приватности – Администратор преноси податке само када је то неопходно за испуњење дате сврхе обраде личних података и то само у мери која је неопходна за њено испуњење. На пример, ако Корисник користи лично прикупљање, његови/њени подаци неће бити пренети превознику који сарађује са Администратором.
  4. Лични подаци Прималаца услуга и купаца Интернет продавнице могу се саопштити следећим примаоцима или категоријама прималаца:
   1. превозници / шпедитери / курирски брокери / субјекти који руководе процесом складиштења и/или отпреме – у случају Купца који користи начин испоруке производа путем Интернет продавнице поштом или курирском службом, Администратор ће прикупљене личне податке Купца учинити доступним изабрани превозник, шпедитер или посредник који обавља отпрему у име Администратора, а ако је пошиљка извршена из екстерног складишта – субјекту који управља складиштем и/или процесом отпреме – у мери која је неопходна за завршетак испоруке Производа до Купца.
   2. Субјекти који се баве електронским плаћањем или плаћањем кредитном картицом – у случају да Купац користи електронски или кредитни начин плаћања у Интернет продавници, Администратор ће прикупљене личне податке Купца ставити на располагање изабраном субјекту који управља наведеним плаћањем у Интернет продавница по налогу Администратора у мери која је неопходна за обављање плаћања од стране Купца.
   3. зајмодавци / даваоци лизинга – у случају да Клијент користи начин плаћања на рате или лизинг плаћања у Интернет продавници, Администратор ставља прикупљене личне податке Клијента на располагање одабраном зајмодавцу или даваоцу лизинга који сервисира наведена плаћања на Интернету Купујте у име Администратора у мери која је неопходна за сервисирање плаћања од стране Купца.
   4. пружалац система испитивања јавног мњења – у случају да је Купац пристао да изрази своје мишљење о закљученом Уговору о продаји, Администратор ставља прикупљене личне податке Купца на располагање изабраном субјекту који обезбеђује систем испитивања јавног мњења о продаји Уговори закључени у Интернет продавници у име Администратора у мери у којој је потребно да Купац изрази своје мишљење путем система испитивања јавног мњења.
   5. пружаоци услуга који администратору снабдевају техничка, информатичка и организациона решења која администратору омогућавају да обавља своју пословну делатност, укључујући Интернет продавницу и електронске услуге које се путем ње пружају (нарочито добављачи рачунарског софтвера за вођење Интернет продавнице, е-маил и хостинг провајдери и провајдери софтвера за управљање пословањем и техничке подршке Администратору) – Администратор ће прикупљене личне податке Корисника учинити доступним изабраном провајдеру који наступа у његово име само у случају и у мери у којој неопходна за обављање дате сврхе обраде података у складу са овом Политиком приватности.
   6. пружаоци рачуноводствених, правних или саветодавних услуга који пружају рачуноводствену, правну или саветодавну подршку Администратору (посебно рачуноводственој канцеларији, адвокатској канцеларији или агенцији за наплату дугова) – Администратор ће прикупљене личне податке Клијента учинити доступним одабраним провајдер који делује у његово/њено име само у случају и у мери која је неопходна за постизање задате сврхе обраде података у складу са овом политиком приватности.

§ 5. ПРОФИЛИРАЊЕ У ОНЛИНЕ ПРОДАВНИЦИ

  1. РОДО уредба захтева од контролора да обезбеди информације о аутоматизованом доношењу одлука, укључујући профилисање како је наведено у члану 22(1) и (4) РОДО уредбе, и, барем у овим случајевима, релевантне информације о модалитетима таквог одлучивања, као и о значају и предвиђеним последицама такве обраде за субјекта података. Имајући ово на уму, контролор пружа информације о могућем профилисању у овом одељку политике приватности.
  2. Администратор може користити профилисање у Онлине продавници у сврхе директног маркетинга, али одлуке које Администратор доноси на основу тога не односе се на закључивање или одбијање Уговора о продаји или могућност коришћења Електронских услуга у Онлине продавници. Ефекат коришћења профилисања у Интернет продавници може бити, на пример, да се особи одобри попуст, пошаље му код за попуст, подсети га на недовршене куповине, пошаље му предлог производа који може одговарати интересовањима или преференцијама особе или понудити боље услове у односу на стандардну понуду Интернет продавнице. Упркос профилисању, на појединцу је да слободно одлучи да ли жели да искористи попуст или боље услове добијене на овај начин и обави куповину у Интернет продавници.
  3. Профилисање у Интернет продавници укључује аутоматску анализу или предвиђање понашања особе на веб страници Интернет продавнице, нпр. додавањем одређеног производа у корпу, претраживањем странице одређеног производа у Интернет продавници или анализом претходне историје куповина извршених у Интернет продавници. Услов за овакво профилисање је да Администратор поседује личне податке особе да би могао накнадно да пошаље особи, на пример, код за попуст.
  4. Субјект података има право да не буде предмет одлуке која се заснива искључиво на аутоматизованој обради, укључујући профилисање, и која производи правне ефекте на носиоца података или на сличан начин значајно утиче на субјекта података.

§ 6. ПРАВА СУБЈЕКТА ПОДАТАКА

  1. Право на приступ, исправку, ограничење, брисање или преносивост – Субјекат података има право да захтева од Руковаоца приступ његовим личним подацима, исправку, брисање („право на заборав“) или ограничење обраде, и има право на има право на приговор на обраду, и има право на преносивост својих података. Детаљни услови за остваривање горе наведених права наведени су у члановима 15-21 РОДО Уредбе.
  2. Право на повлачење сагласности у било ком тренутку – лице чије податке обрађује Руковалац на основу изречене сагласности (на основу члана 6(1)(а) или члана 9(2)(а) РОДО Уредбе) , онда он/она има право да повуче сагласност у било ком тренутку без утицаја на законитост обраде спроведене на основу сагласности пре њеног повлачења.
  3. Право на подношење жалбе надзорном органу – лице чије податке обрађује Руковалац има право да поднесе жалбу надзорном органу на начин и начин који је одређен одредбама РОДО Уредбе и пољског закона, посебно Закон о заштити података о личности. Надзорни орган у Пољској је председник Канцеларије за заштиту личних података.
  4. Право на приговор – Субјект података има право да у било ком тренутку – из разлога који се односе на његову или њену посебну ситуацију – уложи приговор на обраду личних података који се тичу њега или ње на основу члана 6(1)(е) (јавни интерес или задаци) или (ф) (легитиман интерес контролора), укључујући профилисање на основу ових одредби. У том случају, руковаоцу више неће бити дозвољено да обрађује ове личне податке осим ако руковалац не докаже постојање убедљивих легитимних разлога за обраду који имају предност над интересима, правима и слободама субјекта података, или основа за успостављање, вршење или одбрану потраживања.
  5. Право на приговор директном маркетингу – када се лични подаци обрађују у сврху директног маркетинга, субјект података има право да у било ком тренутку уложи приговор на обраду личних података који се на њега односе за такав маркетинг, укључујући профилисање, у мери у којој обрада је везана за такав директни маркетинг.
  6. У циљу остваривања права наведених у овом одељку политике приватности, Администратор се може контактирати слањем одговарајуће поруке у писаној форми или е-маилом на адресу Администратора наведену на почетку политике приватности или коришћењем контакта образац доступан на сајту Интернет продавнице.

§ 7. КОЛАЧИЋИ У ВЕБ схопу И АНАЛИТИЦИ

  1. Колачићи су мали делови информација у облику текстуалних датотека које шаље сервер и чувају на веб страници Интернет продавнице (нпр. на хард диску рачунара, лаптопа или меморијске картице паметног телефона – у зависности од уређаја који користи посетилац наше Интернет продавнице). Детаљне информације о колачићима као и историјат њиховог стварања можете пронаћи, између осталог, овде: хттпс://пл.википедиа.орг/вики/ХТТП_цоокие.
  2. Колачићи које може послати веб локација Онлине продавница могу се поделити у различите типове, према следећим критеријумима:

Због њиховог добављача:

 1. сопствени (направљен од стране Администраторског сајта Интернет продавнице) и
 2. припада трећим лицима (осим администратора)

Због периода њиховог складиштења на уређају особе која посећује веб страницу Интернет продавнице:

 1. сесија (чува се док се не одјавите из Онлине продавнице или искључите свој веб претраживач) и
 2. трајно (чува се на одређени временски период, дефинисан параметрима сваке датотеке, или док се ручно не избрише)

Због сврхе њихове употребе:

 1. неопходно (да би се омогућило правилно функционисање веб странице Интернет продавнице),
 2. функционално/преференцијално (омогућава да се веб страница Интернет продавнице прилагоди жељама посетиоца),
 3. аналитичка анализа и анализа учинка (прикупљање информација о томе како се користи веб страница Интернет продавнице),
 4. маркетинг, оглашавање и друштвени медији (прикупљање информација о особи која посећује сајт Интернет продавнице ради приказивања реклама тој особи, њиховог персонализовања, мерења њихове ефикасности и обављања других маркетиншких активности, укључујући и на веб локацијама које су одвојене од сајта Интернет продавнице Интернет продавница, као што су друштвене мреже или други сајтови који припадају истим рекламним мрежама као и Интернет продавница)
  1. Администратор може да обрађује податке садржане у колачићима када посетиоци користе веб локацију Интернет продавнице у следеће специфичне сврхе:

Сврхе коришћења колачића у Администраторовој онлине продавници

идентификују купце који су пријављени на Интернет продавницу и покажу да су пријављени (основни колачићи)

памћење производа које сте додали у своју корпу за куповину у сврху наручивања (потребни су колачићи)

чување података из попуњених образаца за наруџбу, анкета или података за пријаву на Интернет продавницу (есенцијални и/или функционални/преферентни колачићи)

прилагођавање садржаја веб странице Интернет продавнице индивидуалним преференцијама Купца (нпр. у погледу боја, величине фонта, изгледа странице) и оптимизација коришћења страница Интернет продавнице (функционални/пожељни колачићи)

водите анонимну статистику која показује како се користи веб страница Интернет продавнице (статистички колачићи)

приказивање и приказивање реклама, ограничавање броја приказивања реклама и игнорисање реклама које Купац не жели да види, мерење ефикасности реклама и персонализовање реклама, односно проучавање карактеристика понашања посетилаца сајта. Купујте на мрежи тако што анонимно анализирају њихове радње (нпр. поновљене посете одређеним страницама, кључним речима итд.) како би креирали свој профил и пружили им рекламе прилагођене њиховим очекиваним интересовањима, такође када посећују друге веб странице у рекламној мрежи Гоогле Иреланд Лтд. и Мета Платформс Иреланд Лтд. (колачићи за маркетинг, оглашавање и друштвене мреже)

  1. У најпопуларнијим веб претраживачима могуће је проверити које колачиће (укључујући трајање колачића и њиховог провајдера) у било ком тренутку шаље веб локација Интернет продавнице на следећи начин:

У Цхроме претраживачу :

(1) у адресној траци кликните на икону катанца са леве стране, (2) идите на картицу „Колачићи“.

У Фирефок претраживачу :

(1) у адресној траци кликните на икону штита са леве стране, (2) идите на картицу „Дозвољено“ или „Блокирано“, (3) кликните на поље „Колачићи за праћење међу сајтовима“, „Друштвени медији елементи за праћење“ или „Садржај са елементима за праћење“

У Интернет Екплорер-у :

(1) кликните на мени „Алати“, (2) идите на картицу „Интернет опције“, (3) идите на картицу „Опште“, (4) идите на картицу „Подешавања“, (5) кликните на „ Прикажи датотеке“.

У претраживачу Опера :

(1) у адресној траци кликните на икону катанца са леве стране, (2) идите на картицу „Колачићи“.

у Сафари претраживачу :

(1) кликните на мени „Подешавања“, (2) идите на картицу „Приватност“, (3) кликните на поље „Управљање подацима о сајту“

Без обзира на претраживач, користећи алатке доступне, на пример, на : хттпс://ввв.цоокиеметрик.цом/ или: хттпс://ввв.цоокие-цхецкер.цом/

  1. Подразумевано, већина веб претраживача доступних на тржишту прихвата складиштење колачића. Можете да одредите услове за коришћење колачића преко подешавања вашег претраживача. То значи да можете, на пример, делимично ограничити (нпр. привремено) или потпуно онемогућити могућност чувања колачића – у другом случају, међутим, то може утицати на неке од функционалности Интернет продавнице (нпр. можда неће бити могуће пратити путању поруџбине кроз образац за поруџбину због тога што се производи не памте у корпи током узастопних корака слања поруџбине).
  2. Подешавања вашег претраживача у вези с колачићима су релевантна за вашу сагласност за коришћење колачића од стране наше Интернет продавнице – у складу са прописима, таква сагласност може бити изражена и кроз подешавања вашег претраживача. Детаљне информације о томе како да промените подешавања за колачиће и како да их сами избришете у најпопуларнијим веб претраживачима доступне су у одељку помоћи вашег веб претраживача и на следећим страницама (само кликните на одговарајући линк):

у прегледачу Цхроме

у Фирефок-у

у Интернет Екплорер- у

у претраживачу Опера

у Сафари претраживачу

у прегледачу Мицрософт Едге

  1. Администратор може да користи услуге Гоогле Аналитицс, Универсал Аналитицс које пружа Гоогле Иреланд Лимитед (Гордон Хоусе, Барров Стреет, Дублин 4, Ирска) на Интернет продавници. Ове услуге помажу Администратору да води статистику и анализира промет на Интернет продавници. Прикупљене податке обрађују горенаведене услуге како би се генерисала статистика која ће помоћи у администрирању Интернет продавнице и анализирању саобраћаја на Интернет продавници. Ови подаци су збирне природе. Администратор, приликом коришћења наведених услуга у Интернет продавници, прикупља податке као што су извор и медиј прибављања посетилаца Интернет продавнице и начин њиховог понашања на сајту Интернет продавнице, информације о уређајима и претраживачима са којих посећују веб локацију, ИП и домен, географске податке и демографске податке (старост, пол) и интересовања.
  2. Могуће је да особа лако блокира објављивање информација Гоогле аналитици о његовој или њеној активности на веб страници Интернет продавнице – у ту сврху можете, на пример, да инсталирате додатак за прегледач који обезбеђује Гоогле Иреланд Лтд. доступно овде: хттпс://тоолс.гоогле.цом/длпаге/гаоптоут?хл=пл.
  3. У вези са могућношћу Администратора да у Интернет продавници користи рекламне и аналитичке услуге које пружа Гоогле Иреланд Лтд., Администратор истиче да пуне информације о принципима обраде података посетилаца Интернет продавнице (укључујући информације сачуване у колачићима) од Гоогле Иреланд Лтд. можете пронаћи у политици приватности Гоогле услуга која је доступна на: хттпс://полициес.гоогле.цом/тецхнологиес/партнер-ситес.

§ 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  1. Интернет продавница може да садржи везе ка другим веб локацијама. Администратор подстиче да се упозна са политиком приватности која је тамо успостављена након посете другим веб локацијама. Ова политика приватности се односи само на Интернет продавницу администратора.
  2. § 9 ОБРАЗАЦ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА – преузмите